top-???????? - ???????

???????? - ???????

                                  ??????????? ?? ?. ???????? ? ???????


                                  ?????? ?????? ????? :   10, 20, 30    ?????

    ?????  ???????????:    17:00

                                                               ????? ?? ??????? ? ???????, ??????, ?????, ????????

 

                               ????????? ??????

 

????????????? :   120€ 

   ? ???????????? :   200€  

                                              ???? ??????????? ?? ????? :   5, 15, 25  ?????

                                                   ????? ??????????? : 08:00   ( ??????? ????? )   


 

 


facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkin-icon
International Bus Station Thessaloniki
8 Anagnostaki & Konstantinoupoleos Str
Tel: 2310-237696
fax: 2310-250993
Login-iconВход